Dailės mokykla šventė trisdešimtmetį

Prie mo­kyk­los su­si­rin­ku­sius pe­da­go­gus, moks­lei­vius bei jų tė­ve­lius pa­svei­ki­no mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Ne­rin­ga Kes­te­nie­nė, bu­vo ati­deng­ta mo­kyk­los iš­ka­ba, mo­kyk­los pa­ro­dų sa­lė­je vei­kė mo­ky­to­jų dar­bų pa­ro­da „Na­mų dar­bai 2016“.

Mo­kyk­los gim­ta­die­nio šven­tė kul­tū­ros rū­mų pir­mo­jo aukš­to fo­jė pra­si­dė­jo mu­zi­ki­niu kū­ri­niu, ku­rį at­li­ko Mu­zi­kos mo­kyk­los gi­ta­ris­tų kvar­te­tas.

Pa­sak ren­gi­nio ve­dė­jo, abi mo­kyk­las sie­ja glau­dus ry­šys nuo pat 1986-ųjų pa­bai­gos, kai bu­vo nu­spręs­ta Rad­vi­liš­kio vai­kų mu­zi­kos mo­kyk­lo­je ati­da­ry­ti dvi dai­lės sky­riaus kla­ses su 24 moks­lei­vių kon­tin­gen­tu.

Šven­tė­je gė­lių puokš­tė­mis ap­do­va­no­tos pir­mo­sios mo­kyk­los mo­ky­to­jos Jad­vy­ga Kur­mans­kie­nė ir Da­lia La­ba­naus­kie­nė.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos pa­dė­kos raš­tais už nuo­šir­dų kū­ry­bin­gą pe­da­go­gi­nį ir va­dy­bi­nį dar­bą ap­do­va­no­ta di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Ne­rin­ga Kes­te­nie­nė ir dai­lės mo­ky­to­ja Gra­ži­na Lik­pet­rie­nė.

Ra­jo­no me­ro pa­dė­kos raš­tai įteik­ti Rad­vi­liš­kio dai­lės mo­kyk­los bend­ruo­me­nei – už re­zul­ta­ty­vią ir ini­cia­ty­vią veik­lą, kū­ry­biš­ku­mo ug­dy­mą bei me­ni­nės sa­vi­raiš­kos puo­se­lė­ji­mą; mo­kyk­los di­rek­to­rei D. La­ba­naus­kie­nei, di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jui ug­dy­mui Da­riui Ka­zo­kui, dai­lės mo­ky­to­jams Ra­sai Braz­džio­nie­nei, In­gai Gin­ke­vi­čiū­tei, Da­liai Mor­kie­nei, Ra­mū­nui Da­giui.

Dai­lės mo­kyk­los di­rek­to­rės pa­dė­kos raš­tais už kū­ry­biš­ką pe­da­go­gi­nę veik­lą ap­do­va­no­tos: Edi­ta Pau­laus­kie­nė, Vi­da Še­rei­vai­tė, Gra­ži­na Lik­pet­rie­nė, To­ma Si­dau­gie­nė, Vai­da Gri­ciu­vie­nė.

Ju­bi­lie­jaus pro­ga mo­kyk­lą svei­ki­no drau­gai iš Šiau­lių dai­lės mo­kyk­los, Vaiž­gan­to, Liz­dei­kos gim­na­zi­jų, Vaiž­gan­to pro­gim­na­zi­jos, Gra­ži­nos ir V. Ku­dir­kos pa­grin­di­nių mo­kyk­lų, bu­vę mo­ki­niai, tė­vai.

„Mū­sų kraš­to“ inf.

Sau­liaus JUŠ­KE­VI­ČIAUS nuo­tr.

.

Puokš­tė­mis gė­lių ap­do­va­no­tos pir­mo­sios mo­kyk­los mo­ky­to­jos (iš kai­rės) Jad­vy­ga Kur­mans­kie­nė ir Da­lia La­ba­naus­kie­nė.

Ant ran­kų pa­kel­tos pir­mo­kės ati­den­gė mo­kyk­los iš­ka­bą.

Šven­ti­nė Dai­lės mo­kyk­los mo­ky­to­jų ir mo­ki­nių ei­se­na nu­si­drie­kė mies­to gat­vė­mis.

Šven­tė­je pa­dė­kos raš­tai įteik­ti Dai­lės mo­kyk­los mo­ky­to­joms: Da­liai Mor­kie­nei, To­mai Si­dau­gie­nei, Ri­tai Ado­mai­tie­nei, Vai­dai Gri­ciu­vie­nei, Vi­dai Še­rei­vai­tei.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos pa­dė­kos raš­tais ap­do­va­no­tos (iš kai­rės): Dai­lės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Ne­rin­ga Kes­te­nie­nė ir mo­ky­to­ja Gra­ži­na Lik­pet­rie­nė.