Vincentas van Gogas eTwinning projektuose

Kovo 3 dieną Šiaulių dailės galerijoje įvyko tarpdalykinė-praktinė konferencija „Atrask spalvų pasaulį su Vincentu Van Gogu“. Konferencijoje dalyvavo mūsų mokyklos mokytojos I. Ginkevičiūtė, R. Brazdžionienė ir G. Likpetrienė su mokiniais.

van gog

Tarp­da­ly­ki­nė (me­nų ir tech­no­logi­jų, do­ri­nio ug­dy­mo, hu­ma­ni­ta­ri­nių, tiks­lių­jų, gam­tos, so­cia­li­nių moks­lų ir in­for­ma­ci­nių techno­lo­gi­jų) te­ori­nė - prak­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja „At­rask spal­vų pa­sau­lį su Vin­cen­tu van Go­gu“ vyko Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­joje. Kon­fe­ren­ci­jos tiks­las – pa­mi­nė­ti olan­dų dai­li­nin­ko Vin­cen­to van Go­go 125-ąsias mir­ties me­ti­nes, ki­taip pa­žvelg­ti į sa­vo mo­ko­mo­jo da­lyko są­sa­jas su gar­sio­jo dai­li­nin­ko gy­ve­ni­mu ir kū­ry­ba.

Pirmiausia moksleiviai išklausė teorinę konferencijos dalį. Joje susipažino su konferencijos kryptimis pagal Vincento van Gogo kūrybos temas: portretu, gamta (peizažu, natiurmortu), buities vaizdais, spalvų tyrinėjimu, nerimo, kančios, meilės ir vilties raiška. Mokytoja G.Likpetrienė paruošė pranešimą „Vincentas van Gogas eTwinning projektuose“.

IMG 0337 IMG 0345
IMG 0347 IMG 0349

Vaizdo įrašas iš mokykloje vykdyto eTwinning projekto "Art Matters" kūrybinių dirbtuvių

Vėliau mokiniai apsilankė kū­ry­bi­nėse dirb­tu­vėse, kuriose galėjo išbandyti UAB „Skiz­ze“ dai­lės pre­kių par­duo­tuvės siūlomas įvai­rias nau­jas pie­ši­mo prie­mo­nes, apžiūrėjo Šiau­lių uni­ver­si­te­to Me­nų fa­kul­te­to ab­sol­ventų dar­bų pa­ro­dą „Vie­nas au­to­rius – vie­nas kū­ri­nys“.

DSC 0577 DSC 0587

Patyrę tą dieną daug įspūdžių, gerai nusiteikę, turiningai praleidę laiką, mokiniai laimingai grįžo namo.

Daugiau nuotraukų iš konferencijos Šiaulių dailės galerijoje galite peržiūrėti čia >>

 

Gražina Likpetrienė
Programos eTwinning ambasadorė Šiaulių/Telšių regionams